H200 Ustabilt eksplosiv.

H201 Eksplosiv, masseeksplosionsfare.

H202 Eksplosiv, alvorlig fare for udslyngning af fragmenter.

H203 Eksplosiv, fare for brand, eksplosion eller udslyngning af fragmenter.

H204 Fare for brand eller udslyngning af fragmenter.

H205 Fare for masseeksplosion ved brand.

Se flere farsætninger. 

Almindelig brugte P sikkerhedssætninger:

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P103 Læs og følg alle instrukser.

P201 Indhent særlige anvisninger før brug.

P202 Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.

EU har indført ekstra sætninger i tillæg til CLP.

Disse ekstra sætninger er ikke "world wide" sætninger, men skal kun påføres indenfor EU.

Faresætninger "hæftes" på produkter eller stoffer, alt efter hvordan det er klassificeret. GHS - Global Harmonized System - er et udarbejdet klassificeringssystem fra FN. Ud fra GHS har EU udarbejdet CLP - Classification Labelling and Packing - et klassificeringssystem beregnet til hele EU, som nu er implementeret.

R1 Eksplosiv i tør tilstand
R2 Eksplosionsfarlig ved stød, gnidning, ild eller andre antændelseskilder
R3 Meget eksplosionsfarlig ved stød, gnidning, ild eller andre antændelseskilder
R4 Danner meget følsomme eksplosive metalforbindelser
R5 Eksplosionsfarlig ved opvarmning
R6 Eksplosiv ved og uden kontakt med luft

S1 Opbevares under lås
S2 Opbevares utilgængeligt for børn
S3 Opbevares køligt
S4 Må ikke opbevares i nærheden af beboelse
S5 Opbevares under . . . (en egnet væske, som angives af fabrikanten)
S6 Opbevares under . . . (en inaktiv gas, som angives af fabrikanten)