SDS MSDS Europe logo

H200 Ustabilt eksplosiv.

H201 Eksplosiv, masseeksplosionsfare.

H202 Eksplosiv, alvorlig fare for udslyngning af fragmenter.

H203 Eksplosiv, fare for brand, eksplosion eller udslyngning af fragmenter.

H204 Fare for brand eller udslyngning af fragmenter.

H205 Fare for masseeksplosion ved brand.

Se flere farsætninger. 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Se priser

Kontaktinformationer

 

H206 Fare for brand, eksplosion eller udslyngning af fragmenter; øget risiko for eksplosion, hvis det desensibiliserende middel reduceres.

H207 Fare for brand eller udslyngning af fragmenter; øget risiko for eksplosion, hvis det desensibiliserende middel reduceres.

H208 Brandfare; øget risiko for eksplosion, hvis det desensibiliserende middel reduceres.

H220 Yderst brandfarlig gas.

H221 Brandfarlig gas.

H222 Yderst brandfarlig aerosol.

H223 Brandfarlig aerosol.

H224 Yderst brandfarlig væske og damp.

H225 Meget brandfarlig væske og damp.

H226 Brandfarlig væske og damp.

H228 Brandfarligt fast stof.

H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

H230 Kan reagere eksplosivt selv i fravær af luft

H231 Kan reagere eksplosivt selv i fravær af luft ved forhøjet tryk og/eller temperatur.

H232 Kan selvantænde ved kontakt med luft.

H240 Eksplosionsfare ved opvarmning.

H241 Brand- eller eksplosionsfare ved opvarmning.

H242 Brandfare ved opvarmning.

H250 Selvantænder ved kontakt med luft.

H251 Selvopvarmende, kan selvantænde.

H252 Selvopvarmende i store mængder, kan selvantænde.

H260 Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.

H261 Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser.

H270 Kan forårsage eller forstærke brand, brandnærende.

H271 Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende.

H272 Kan forstærke brand, brandnærende.

H280 Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning.

H281 Indeholder nedkølet gas, kan forårsage kuldeskader.

H290 Kan ætse metaller.

H300 Livsfarlig ved indtagelse.

H300 + H310 Livsfarlig ved indtagelse eller hudkontakt-

H300 + H310 + H330 Livsfarlig ved indtagelse, hudkontakt eller indånding.

H300 + H330 Livsfarlig ved indtagelse eller indånding.

H301 Giftig ved indtagelse.

H301 + H311 Giftig ved indtagelse eller hudkontakt.

H301 + H311 Giftig ved indtagelse eller indånding.

H301 + H311 + H331 Giftig ved indtagelse, hudkontakt eller indånding.

H302 Farlig ved indtagelse.

H302 + H312 Farlig ved indtagelse eller hudkontakt.

H302 + H332 Farlig ved indtagelse eller indånding.

H302 + H312 + H332 Farlig ved indtagelse, hudkontakt eller indånding.

H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

H310 Livsfarlig ved hudkontakt.

H310 + H330 Livsfarlig ved hudkontakt eller indånding.

H311 Giftig ved hudkontakt.

H311 + H331 Livsfarlig ved hudkontakt eller indånding.

H312 Farlig ved hudkontakt.

H312 + H332 Farlig ved hudkontakt eller indånding.

H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

H315 Forårsager hudirritation.

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H318 Forårsager alvorlig øjenskade.

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

H330 Livsfarlig ved indånding.

H331 Giftig ved indånding.

H332 Farlig ved indånding.

H334 Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.

H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.

H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

H340 Kan forårsage genetiske defekter <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.

H341 Mistænkt for at forårsage genetiske defekter <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.

H350 Kan fremkalde kræft <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.

H351 Mistænkt for at fremkalde kræft <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.

H360 Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn <angiv specifik effekt, hvis kendt> <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.

H361 Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn <angiv specifik effekt, hvis kendt> <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.

H362 Kan skade børn, der ammes.

H370 Forårsager organskader <eller angiv alle berørte organer, hvis de kendes> <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.

H371 Kan forårsage organskader <eller angiv alle berørte organer, hvis de kendes> <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.

H372 Forårsager organskader <eller angiv alle berørte organer, hvis de kendes> ved længerevarende eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.

H373 Kan forårsage organskader <eller angiv alle berørte organer, hvis de kendes> ved længerevarende eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.

H400 Meget giftig for vandlevende organismer.

H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

H413 Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.

H420 Skader folkesundheden og miljøet ved at ødelægge ozon i den øvre atmosfære. 

Vi udarbejder sikkerhedsdatablade og klassificere naturligvis produkterne i henhold til CLP 1272/2008 forordningen. Vær opmærksom på at der er blandt andet er forskel på de faresætninger der skal på produktet, afhængig af om produktet kun sælges til virksomheder, eller også til almindelige forbrugere. Ligeledes kan den mængde der er i beholderen, have indflydelse på de faresætninger der skal på label.

SDS sikkerhedsdatablade ApS tlf.: +45 29 73 84 50.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Tags: faresætninger - H-faresætninger - faremærkning - faresætning