De nye CLP regler om klassificering og mærkning af kemiske stoffer og materialer har forskellige konsekvenser for virksomheder alt efter, om der er tale om leverandører eller brugervirksomheder.

Fra 2017 må der på kemikalier kun forekommet røde og hvide piktogrammer, som fremover er de nye farepiktogrammer i Europa. Sammen med at der introduceres nye farepiktogrammer, er der også kommet nye klassificeringskriterier i Europa.

EUs kemikalielovgivning REACH omfatter bl.a. registrering af kemikalier, både for kemiske stoffer, kemiske produkter og kemikalier i artikler (varer), samt CLP 1272/2008 forordningen. 

EU's nye klassificeringsregler bygger på FN’s globale retningslinjer for klassificering og mærkning GHS (Globally Harmonised System).

Når det drejer sig om mærkning af kemiske stoffer og blandinger er det CLP forordningen (Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures), der udsteder kriterierne for mærkningen. CLP forordningen er en lovgivning fra 2008, og nye kemikalier eller ændringer af nuværende klassificeringer bliver løbende optaget i CLP forordningen, i takt med at vi bliver klogere på kemien omkring os. Virksomheder der har med kemi at gøre, bør løbende følge med i hvilket fareniveau stofferne i deres produktion har ifølge CLP mærkning og forordning.