SDS MSDS Europe logo

EUs kemikalielovgivning REACH omfatter bl.a. registrering af kemikalier, både for kemiske stoffer, kemiske produkter og kemikalier i artikler (varer), samt CLP 1272/2008 forordningen. 

REACH indeholder også en række forbud mod udvalgte kemikalier i forskellige produkter og krav om videregivelse af information og sikker håndtering af kemiske stoffer. REACH har medført mange nye pligter for virksomhederne, og det er vigtigt for den enkelte virksomhed kende reglerne.

Nedenstående er blot en kort overordnet orientering om REACH.

Hvad betyder REACH for min virksomhed?

Virksomheder, der producerer, importerer, distribuerer eller bruger kemiske stoffer eller blandinger, er omfattet af REACH. Det samme gælder virksomheder, der producerer, importerer eller distribuerer artikler (varer). Der er dog stor forskel på forpligtelserne.

Registrering

Virksomheder har pligt til at registrere kemiske stoffer, der produceres eller importeres i mængder over 1 ton pr. år. Producenter og importører af artikler har også pligt til at registrere, hvis der sker en tilsigtet frigivelse af kemiske stoffer fra artiklen.

SIEF og datadeling.

Registranter af det samme kemiske stof skal deltage i et forum for informationsudveksling (SIEF, Substance Information Exchange Forum) for at dele de data, der skal bruges ved registreringen og nå til enighed om stoffets klassificering.

Information i leverandørkæden.

Leverandører skal informere kunderne om stoffernes farlige egenskaber og eventuelle risici. Det sker bl.a. gennem sikkerhedsdatablade med eksponeringsscenarier og information om særligt problematiske stoffer i artikler.

Kandidatlisten og godkendelsesordningen.

virksomheder har pligt til at oplyse kunder og forbrugere om hvorvidt deres produkter indeholder særligt problematiske stoffer, dvs. stoffer på den såkaldte kandidatliste. Når et stof fra kandidatlisten bliver optaget på godkendelsesordningen skal de virksomheder, som fortsat ønsker at producere eller anvende stoffet, søge godkendelse.

Forbud og anvendelsesbegrænsninger

REACH bilag XVII indeholder en lang række forbud og anvendelsesbegrænsninger i forhold til kemiske stoffer i forskellige produkter. Mange af disse forbud har tidligere eksisteret som selvstændige direktiver.

Undtagelser.

REACH indeholder en række hele og delvise undtagelser, i forhold til registreringskrav, informationskrav og andet.

Vurdering.

EU’s kemikalieagentur skal i samarbejde med medlemslandene foretage forskellige typer vurderinger af de tekniske dossier, der indsendes i forbindelse med registreringen.

Sammenhængen mellem REACH og CLP.

Reglerne om klassificering og mærkning er et nødvendigt redskab i REACH, idet klassificeringen af et stof er et redskab til at beskrive stoffets farlighed i forhold til menneskers sundhed og miljøet. REACH bygger videre på denne farevurdering.

Kilde Miljøstyrelsen.