SDS MSDS Europe logo

De nye CLP regler om klassificering og mærkning af kemiske stoffer og materialer har forskellige konsekvenser for virksomheder alt efter, om der er tale om leverandører eller brugervirksomheder.

Hvad betyder de nye CLP regler?

Som leverandører skal alle sikkerhedsdatablade for det enkelte stof eller materiale nu være udarbejdet i henhold til CLP 1272/2008, så det er i overensstemmelse med reglerne i CLP-forordningen. Herved bliver brugeren af jeres kemikalier i stand til at foretage de nødvendige foranstaltninger, så arbejdet kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Hvad forstår man ved leverandører?

Leverandører er:

Virksomheder, der markedsfører kemiske stoffer og materialer

eller

Virksomheder, der importerer og producerer kemiske stoffer og materialer til markedsføring.

Hvad betyder de nye CLP regler for brugervirksomheder?

Hvis I, som brugervirksomhed af kemiske stoffer og materialer, får opdaterede sikkerhedsdatablade fra leverandøren, skal I opdatere jeres arbejdspladsbrugsanvisninger/APV - kemisk risikovurdering.

Hvis I har kemiske stoffer og materialer, der ikke er mærket efter CLP-forordningen, skal disse nu ommærkes. 

Hvad forstår man ved brugervirksomheder?

Brugervirksomheder er:

Virksomheder, der anvender kemiske stoffer og materialer enten til videreproduktion med henblik på salg

eller

Virksomheder, der anvender kemiske stoffer og materialer i færdig stand.

Revision af sikkerhedsdatablade som følge af REACH og CLP

Sikkerhedsdatablade for stoffer og materialer skal revideres, når der sker væsentlige ændringer. De skal derfor revideres ved overgangen til mærkning efter CLP-forordningen.

De nye regler om mærkning er trådt kraft. 

Sikkerhedsdatablade for stoffer

Der var tre tidspunkter, der var afgørende for, hvilke krav der var til sikkerhedsdatablade for stoffer.  

I perioden fra den 1. december 2010 til den 1. juni 2015 skulle stoffer klassificeres efter både Miljøministeriets regler og CLP-forordningen, og stoffer skkulle mærkes og emballeres efter CLP-forordningen.

Stoffer, der er markedsført før den 1. december 2010 kunne dog frem til den 1. december 2012 mærkes og emballeres efter Miljøministeriets regler

Fra den 1. juni 2015 skulle alle stoffer kun klassificeres efter CLP-forordningen og fortsat mærkes og emballeres efter forordningen.

Det betyder, at der, frem til CLP-forordningen er fuldt implementeret for stoffer i 2015, var tre forskellige muligheder for sikkerhedsdatablade:

1)    Sikkerhedsdatablade for stoffer, der var mærket efter CLP-forordningen og klassificeret efter Miljøministeriets regler og CLP-forordningen – indtil den 1. juni 2015. Der skete ændring af punkt 2, 3, 15 og 16.

2)    Sikkerhedsdatablade for stoffer, der var mærket efter Miljøministeriets regler og klassificeret efter Miljøministeriets regler og CLP-forordningen – indtil den 1. december 2012. Der skete ændring af punkt 2, 3, 15 og 16.

3)    Sikkerhedsdatablade for stoffer, der var mærket og klassificeret efter CLP-forordningen – fra den 1. juni 2015. Der skete ændring af punkt 2, 3, 15 og 16.

Ovenstående er blot en tidslinje for hvad der skete, nu er alt efter CLP mærkning og dermed CLP forordningen.

Sikkerhedsdatablade for materialer

Der er tre tidspunkter der var afgørende for, hvilke krav der var til sikkerhedsdatablade for materialer.

Indtil den 1. juni 2015 skal materialer klassificeres og mærkes efter Miljøministeriets regler. Materialer kan mærkes efter CLP-forordningen, når materialet er klassificeret efter både Miljøministeriets regler og CLP. Der må kun mærkes efter et sæt regler, så mærkningen skal enten være efter Miljøministeriets regler eller efter CLP-forordningen.

Fra den 1. juni 2015 skal materialer klassificeres og mærkes efter CLP-forordningen.

Materialer, der er markedsført før den 1. juni 2015 kan frem til den 1. juni 2017 mærkes og emballeres efter Miljøministeriets regler.

Det betyder, at der, frem til CLP-forordningen er fuldt implementeret i 2017, er tre forskellige muligheder for sikkerhedsdatablade:

1.      Materialer, der er klassificeret og mærket efter Miljøministeriets regler, men hvor indholdsstofferne er mærket efter Miljøministeriets regler og klassificeret efter Miljøministeriets regler og CLP – indtil den 1. juni 2015. Der sker ændring af punkt 2, 3, 15 og 16.

2.      Materialer, hvor indholdsstoffer og selve materialet er mærket og klassificeret efter CLP – fra den 1. juni 2015. Der sker ændring af punkt 2, 3, 15 og 16.

3.      Materialer, hvor selve materialet er mærket efter Miljøministeriets regler, men hvor indholdsstofferne og materialet er klassificeret efter CLP – frem til den 1. juni 2017. Der sker ændring af punkt 2, 3, 15 og 16.

Særligt krav om sikkerhedsdatablade for flere materialer

Efter den 1. juni 2015 skal I som leverandører også udarbejde sikkerhedsdatablade for materialer, der ikke er klassificeret som farlige, men som indeholder mindst et stof med følgende klassifikation i en koncentration ≥ 0,1 % for ikke-gasformige materialer:

  • kræftfremkaldende i kategori 2
  • reproduktionstoksisk i kategori 1A, 1B og 2
  • hudsensibiliserende i kategori 1 (fremkalder allergisk reaktion ved kontakt med huden)
  • et stof, der kan give overfølsomhed ved indånding (luftvejsallergi) i kategori 1
  • et stof, som har virkning på eller ved amning

Sikkerhedsdatablade med 14 eller 16 punkter

Der findes sikkerhedsdatablade med 14 eller 16 punkter. Efter REACH-forordningens artikel 31 skal leverandører udarbejde sikkerhedsdatablade med 16 punkter.

Det vil sige at alle sikkerhedsdatablade nu skal være med 16 punkter.

Kontakt os hvis i har spørgsmål til ovenstående.

Tlf.: 29 73 84 50.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.