SDS MSDS Europe logo

EU's nye klassificeringsregler bygger på FN’s globale retningslinjer for klassificering og mærkning GHS (Globally Harmonised System).

Om GHS
GHS bygger på fire eksisterende klassificeringssystemer (USA’s, Canadas, EU’s samt FN’s regler for transport af farligt gods). Ved opbygningen af GHS er der lagt vægt på ikke at sænke beskyttelsesniveauet i forhold til de eksisterende systemer.

Opbygning af GHS:

Brand/eksplosionsfarlige egenskaber: Reglerne bygger i høj grad på reglerne for transport af farligt gods og medfører en generel udvidelse og skærpelse af de gamle EU-regler.

Sundhedsfare: Principperne for klassificering for sundhedsfare i GHS adskiller sig ikke væsentligt fra dem i det gamle EU system. For visse sundhedseffekter vil der dog ske ændringer i fastsættelse af grænsen for klassificering i bestemte kategorier. EU´s forordning har tilføjet nogle få ekstra faresætninger.

Miljøfare: GHS-systemet er stærkt påvirket af EU-systemet, hvorfor de to systemer er meget lig hinanden. Dog har EU allerede indført en klassificering og mærkning for ozonlagsnedbrydende stoffer, som kun for nylig er indført i FN GHS.

I GHS er der ikke regler for emballering. Dvs. reglerne for emballering er vedtaget i EU, og de er uafhængige af GHS.

Udvikling og udbredelse af GHS

Det fremtidige arbejde med at udvikle GHS foregår i FN regi og koordineres for sundhed og miljø af OECD. For fysiske farer er det FN Transport der koordinerer. Ved opdateringer af GHS forventes de efterfølgende at udløse tilpasninger af EU's forordning.

GHS er en frivillig aftale, og baserer sig på moduler, som kan indføres helt eller delvist. EU er et af de første steder i verden, hvor man har implementeret GHS i lovgivningen. Det forventes at flere lande og regioner løbende kommer til at indføre deres version af GHS. Kilde mst.dk