SDS MSDS Europe logo

EU har indført ekstra sætninger i tillæg til CLP.

Disse ekstra sætninger er ikke "world wide" sætninger, men skal kun påføres indenfor EU.


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Se priser

Kontaktinformationer

 

Faresætninger:

EUH 001 Eksplosiv i tør tilstand.

EUH 006 Eksplosiv ved og uden kontakt med luft.

EUH 014 Reagerer voldsomt med vand.

EUH 018 Ved brug kan brandbarlige dampe/eksplosive damp-luftblandinger dannes.

EUH 019 Kan danne eksplosive peroxider.

EUH 044 Eksplosionsfarlig ved opvarmning under indeslutning. 


Sundhedssætninger:

EUH 029 Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.

EUH 031 Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.

EUH 032 Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.

EUH 066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

EUH 070 Giftig ved kontakt med øjnene.

EUH 071 Ætsende for luftvejene.


Miljøet:

EUH 059 Farlig for ozonlaget.


Ekstra oplysninger om visse stoffer/blandinger:

EUH 201/201A Indeholder bly. Må ikke anvendes på genstande, som børn vil kunne tygge eller sutte på. Advarsel! Indeholder bly.

EUH 202 Cyanoacrylat. Farligt. Klæber til huden og øjnene på få sekunder. Opbevares utilgængeligt for børn.

EUH 203 Indeholder krom (VI). Kan udløse allergisk reaktion.

EUH 204 Indeholder isocyanater. Kan udløse allergisk reaktion.

EUH 205 Indeholder epoxyforbindelser. Kan udløse allergisk reaktion.

EUH 206 Advarsel! Må ikke anvendes i forbindelse med andre produkter. Farlige luftarter (chlor) kan frigøres.

EUH 207 Advarsel! Indeholder cadmium. Der udvikles farlige dampe under anvendelsen. Se producentens oplysninger. Overhold sikkerhedsforskrifterne.

EUH 208 Indeholder <navn på det sensibiliserende stof>. Kan udløse allergisk reaktion.

EUH 209/209A Kan blive meget brandfarlig ved brug. Kan blive brandfarlig ved brug

EUH 210 Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

EUH 401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.

 

Tags: EUH faresætninger - CLP faresætninger