EU har indført ekstra sætninger i tillæg til CLP.
Disse ekstra sætninger er ikke "world wide" sætninger, men skal kun påføres indenfor EU.


 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Se priser

Kontaktinformationer

 

Faresætninger:

EUH 001

Eksplosiv i tør tilstand.

EUH 006

Eksplosiv ved og uden kontakt med luft.

EUH 014

Reagerer voldsomt med vand.

EUH 018

Ved brug kan brandbarlige dampe/eksplosive damp-luftblandinger dannes.

EUH 019

Kan danne eksplosive peroxider.

EUH 044

Eksplosionsfarlig ved opvarmning under indeslutning.


Sundhedssætninger:

EUH 029

Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.

EUH 031

Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.

EUH 032

Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.

EUH 066

Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

EUH 070

Giftig ved kontakt med øjnene.

EUH 071

Ætsende for luftvejene


Miljøet:

EUH 059

Farlig for ozonlaget.


Ekstra oplysninger om visse stoffer/blandinger:

EUH 201/201A

Indeholder bly. Må ikke anvendes på genstande, som børn vil kunne tygge eller sutte på. Advarsel! Indeholder bly.

EUH 202

Cyanoacrylat. Farligt. Klæber til huden og øjnene på få sekunder. Opbevares utilgængeligt for børn.

EUH 203

Indeholder krom (VI). Kan udløse allergisk reaktion.

EUH 204

Indeholder isocyanater. Kan udløse allergisk reaktion.

EUH 205

Indeholder epoxyforbindelser. Kan udløse allergisk reaktion.

EUH 206

Advarsel! Må ikke anvendes i forbindelse med andre produkter. Farlige luftarter (chlor) kan frigøres.

EUH 207

Advarsel! Indeholder cadmium. Der udvikles farlige dampe under anvendelsen. Se producentens oplysninger. Overhold sikkerhedsforskrifterne.

EUH 208

Indeholder <navn på det sensibiliserende stof>. Kan udløse allergisk reaktion.

EUH 209/209A

Kan blive meget brandfarlig ved brug. Kan blive brandfarlig ved brug

EUH 210

Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

EUH 401

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.