SDS MSDS Europe logo

Almindelig brugte P sikkerhedssætninger:

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P103 Læs og følg alle instrukser.

P201 Indhent særlige anvisninger før brug.

P202 Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Se priser

Kontaktinformationer

 

P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.

P212 Undgå opvarmning under indeslutning eller reduktion af det desensibiliserende middel.

P220 Holdes væk fra bekldningsgenstande og andre brandbare materialer.

P221 Undgå at blande med brændbare materialer…

P222 Undgå kontakt med luft.

P223 Undgå kontakt med vand.

P230 Holdes befugtet med…

P231 Håndteres og opbevares under inert gas/...

P232 Beskyttes mod fugt.

P233 Hold beholderen tæt lukket.

P234 Opbevares kun i originalemballagen.

P235 Opbevares køligt.

P240 Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.

P241 Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/…/udstyr.

P242 Anvend værktøj, som ikke frembringer gnister.

P243 Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

P244 Hold ventiler og tilslutninger frie for olie og fedt.

P250 Må ikke udsættes for slibning/stød/gnidning/…..

P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.

P260 Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.

P261 Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.

P262 Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.

P263 Undgå kontakt under graviditet/amning.

P264 Vask … grundigt efter brug.

P270 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.

P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.

P272 Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.

P273 Undgå udledning til miljøet.

P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/høreværn/…

P281 Anvend de påkrævede personlige værnemidler. Udgået

P282 Bær kuldeisolerende handsker og enten ansigtsskærm eller øjenbeskyttelse.

P283 Bær brandbestandig eller brandhæmmende beklædning.

P284 (I tilfælde af utilstrækkelig ventilation) Anvend åndedrætsværn.

P285 Ved utilstrækkelig udluftning anvendes åndedrætsværn. Udgået

P231 + P232 Håndteres og opbevares under inert gas/…. Beskyt mod fugt.

P235 + P410 Opbevares køligt. Beskyttes mod sollys. Udgået

 

Specifikke "reaktions" sikkerhedssætninger:

 

P301 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE:

P302 VED KONTAKT MED HUDEN:

P303 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret):

P304 VED INDÅNDING:

P305 VED KONTAKT MED ØJNENE:

P306 VED KONTAKT MED TØJET:

P307 VED eksponering: Udgået

P308 VED eksponering eller mistanke om eksponering:

P309 VED eksponering eller ubehag: Udgået

P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge...

P311 Ring til en GIFTINFORMATION/læge...

P312 Ring til GIFTINLINJEN/læge/.../i tilfælde af ubehag.

P313 Søg lægehjælp.

P314 Søg lægehjælp ved ubehag.

P315 Søg omgående lægehjælp.

P320 Særlig behandling straks påkrævet (se … på denne etiket).

P321 Særlig behandling påkrævet (se … på etiketten).

P322 Særlige foranstaltninger (se … på denne etiket). Udgået

P330 Skyl munden.

P331 Fremkald IKKE opkastning.

P332 Ved hudirritation:

P333 Ved hudirritation eller udslet:

P334 Hold under koldt vand [eller anvend våde omslag].

P335 Børst løse partikler bort fra huden.

P336 Forsigtig opvarmning af frostskadede legemsdele i lunkent vand. Gnid ikke det angrebne område.

P337 Ved vedvarende øjenirritation:

P338 Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

P340 Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.

P341 Ved vejrtrækningsbesvær: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. Udgået

P342 Ved luftvejssymptomer:

P350 Vask forsigtigt med rigeligt sæbe og vand. Udgået

P351 Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.

P352 Vask med rigeligt vand/...

P353 Skyl [eller brus] huden med vand.

P360 Skyl omgående tilsmudset tøj og hud med rigeligt vand, før tøjet fjernes.

P361 Alt tilsmudset tøj tages straks af.

P362 Alt tilsmudset tøj tages af.

P363 Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.

P364 Og vaskes inden genanvendelse.

P370 Ved brand:

P371 Ved større brand og store mængder:

P372 Eksplosionsfare.

P373 BEKÆMP IKKE branden, hvis denne når eksplosiverne.

P374 Træf normale foranstaltninger mod brand og bekæmp den på en fornuftig afstand. Udgået.

P375 Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.

P376 Stands lækagen, hvis dette er sikkert.

P377 Brand fra udsivende gas: Sluk ikke, medmindre det er sikkert at stoppe lækagen.

P378 Anvend … til brandslukning.

P380 Evakuer området.

P381 I tilfælde af lækage fjernes alle antændelseskilder.

P390 Absorber udslip for at undgå materielskade.

P391 Udslip opsamles.

P301 + P310 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/...

P301 + P312 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ringtil en GIFTINFORMATION/læge/… i tilfælde af ubehag.

P301 + P330 + P331 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.

P302 + P334 VED KONTAKT MED HUDEN: Hold under koldt vand eller anvend våde omslag.

P302 + P335 + P334 .

P302 + P350 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask forsigtigt med rigeligt sæbe og vand. Udgået

P302 + P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/...

P303 + P361 + P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand.

P304 + P340 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.

P304 + P341 VED INDÅNDING: Ved vejrtrækningsbesvær: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. Udgået

P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

P306 + P360 VED KONTAKT MED TØJET: Skyl omgående tilsmudset tøj og hud med rigeligt vand, før tøjet fjernes.

P307 + P311 VED eksponering: Ring til en GIFTINFORMATION/læge...

P308 + P311 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Ring til en GIFTINFORMATION/læge...

P308 + P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.

P309 + P311 VED eksponering eller ubehag: Ring til en GIFTINFORMATION eller en læge. Udgået

P332 + P313 Ved hudirritation: Søg lægehjælp.

P333 + P313 Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.

P336 + P315 Opvarm forsigtigt af frostskadede legemsdele i lunkent vand. Gnid ikke det angrebne område. Søg omgående lægehjælp.

P335 + P334 Børst løse partikler bort fra huden. Skyl under koldt vand/anvend våde omslag.

P337 + P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

P342 + P311 Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/...

P370 + P376 Ved brand: Stands lækagen, hvis dette er sikkert.

P361 + P364 Alt tilsmudset tøj tages straks af og vaskes inden genanvendelse.

P362 + P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.

P370 + P372 + P380 + P373 Ved brand: Eksplosionsfare. Evakuer området. BEKÆMP IKKE branden, hvis denne når eksplosiverne.

P370 + P378 Ved brand: Anvend … til brandslukning.

P370 + P380 Ved brand: Evakuer området.

P370 + P380 + P375 Ved brand: Evakuer området. Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.

P370 + P380 + P375 [P378] Ved brand: Evakuer området. Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare. [Anvend … til brandslukning].

P371 + P380 + P375 Ved større brand og store mængder: Evakuer området. Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.

 

Opbevaringssætninger samt bortskaffelsessætninger. 

P401 Opbevares i overensstemmelse med …

P402 Opbevares et tørt sted.

P403 Opbevares på et godt ventileret sted.

P404 Opbevares i en lukket beholder.

P405 Opbevares under lås.

P406 Opbevares i ætsningsbestandig/…beholder med modstandsdygtig foring.

P407 Obevares med luftmellemrum mellem stakkene/pallerne.

P410 Beskyttes mod sollys.

P411 Opbevares ved en temperatur, som ikke overstiger … oC/…oF.

P412 Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 oC/122oF.

P413 Bulkmængder på over … kg/…lbs opbevares ved en temperatur, som ikke overstiger … oC/ …oF.

P420 Opbevares separat.

P422 Indholdet skal opbevares under …

P402 + P404 Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.

P403 + P233 Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.

P403 + P235 Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.

P410 + P403 Beskyttes mod sollys. Opbevares på et godt ventileret sted.

P410 + P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 oC/122oF.

P411 + P235 Opbevares ved en temperatur, som ikke overstiger … oC/…oF. Opbevares køligt.

P501  Indholdet/beholderen bortskaffes i ( Hvad det nu evt. kan være.)

P502 Indhent oplysninger om genvinding/genanvendelse hos fabrikanten/leverandøren.

P503 Indhent oplysninger om bortskaffelse/genvinding/genanvendelse hos producenten/leverandøren/….

 

TAGS: CLP p-sætninger - 1272 p sætninger - CLP faresætninger - CLP sikkerhedssætninger