SDS MSDS Europe logo

S1 Opbevares under lås
S2 Opbevares utilgængeligt for børn
S3 Opbevares køligt
S4 Må ikke opbevares i nærheden af beboelse
S5 Opbevares under . . . (en egnet væske, som angives af fabrikanten)
S6 Opbevares under . . . (en inaktiv gas, som angives af fabrikanten)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Se priser

Kontaktinformationer

S7 Emballagen skal holdes tæt lukket
S8 Emballagen skal opbevares tørt
S9 Emballagen skal opbevares på et godt ventileret sted
S12 Emballagen må ikke lukkes tæt
S13 Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer
S14 Opbevares adskilt fra . . . (uforligelige stoffer, som angives af fabrikanten)
S15 Må ikke udsættes for varme
S16 Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt
S17 Holdes væk fra brandbare stoffer
S18 Emballagen skal behandles og åbnes med forsigtighed
S20 Der må ikke spises eller drikkes under brugen
S21 Der må ikke ryges under brugen
S22 Undgå indånding af støv
S23 Undgå indånding af gas/røg/dampe/aerosoltåger (den eller de pågældende betegnelser angives af fabrikanten)
S24 Undgå kontakt med huden
S25 Undgå kontakt med øjnene
S26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes
S27 Tilsmudset tøj tages straks af
S28 Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder . . . (angives af fabrikanten)
S29 Må ikke tømmes i kloakafløb
S30 Hæld aldrig vand på eller i produktet
S33 Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet
S35 Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde
S36 Brug særligt arbejdstøj
S37 Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet
S38 Brug egnet åndedrætsværn, hvis effektiv ventilation ikke er mulig
S39 Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm under arbejdet
S40 Gulvet og tilsmudsede genstande renses med . . . (midlerne angives af fabrikanten)
S41 Undgå at indånde røgen ved brand eller eksplosion
S42 Brug egnet åndedrætsværn ved rygning/ sprøjtning (den eller de pågældende betegnelser angives af fabrikanten)
S43 Brug . . . ved brandslukning (den nøjagtige type brandslukningsudstyr angives af fabrikanten. Såfremt vand ikke må bruges tilføjes: "Brug ikke vand")

S45 Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt
S46 Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket
S47 Må ikke opbevares ved temperaturer på over . . . °C (angives af fabrikanten)
S48 Holdes befugtet med . . . (passende middel angives af fabrikanten)
S49 Må kun opbevares i den originale emballage
S50 Må ikke blandes med . . . (angives af fabrikanten)
S51 Må kun bruges på steder med god ventilation
S52 Bør ikke anvendes til større flader i beboelses- eller opholdsrum
S53 Undgå enhver kontakt - indhent særlige anvisninger før brug
S56 Aflever dette materiale og dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald
S57 Skal indesluttes forsvarligt for at undgå miljøforurening
S59 Indhent oplysninger om genvinding/genanvendelse hos fabrikanten/leverandøren
S60 Dette materiale og dets beholder skal bortskaffes som farligt affald
S61 Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/leverandørbrugsanvisning
S62 Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning: kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket
S63 Ved ulykkestilfælde ved indånding bringes tilskadekomne ud i frisk luft og holdes i ro
S64 Ved indtagelse, skyl munden med vand (kun hvis personen er ved bevidsthed)

Kombinationer af S-sætninger
S1/2 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn
S3/7 Emballagen opbevares tæt lukket på et køligt sted
S3/9/14 Opbevares køligt, godt ventileret og adskilt fra . . . (uforligelige stoffer angives af fabrikanten)
S3/9/14/49 Må kun opbevares i originalemballagen på et køligt, godt ventileret sted og adskilt fra . . . (uforligelige stoffer angives af fabrikanten)
S3/9/49 Må kun opbevares i originalemballagen på et køligt, godt ventileret sted
S3/14 Opbevares køligt og adskilt fra . . . (uforligelige stoffer angives af fabrikanten)
S7/8 Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares tørt
S7/9 Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares på et godt ventileret sted
S7/47 Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares ved temperaturer på ikke over . .  ºC (angives af fabrikanten)
S20/21 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen
S24/25 Undgå kontakt med huden og øjnene
S27/28 Kommer stof på huden, tages tilsmudset tøj straks af og der vaskes med store mængder . . . (angives af fabrikanten)
S29/35 Må ikke tømmes i kloakafløb; materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde
S29/56 Må ikke tømmes i kloakafløb, aflever dette materiale og dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald
S36/37 Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker
S36/37/39 Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm
S36/39 Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelsesbriller/ansigtsskærm
S37/39 Brug egnede beskyttelseshandsker og -briller/ ansigtsskærm under arbejdet
S47/49 Må kun opbevares i originalemballagen ved en temperatur på ikke over . . . °C (angives af fabrikanten)