SDS MSDS Europe logo

R1 Eksplosiv i tør tilstand
R2 Eksplosionsfarlig ved stød, gnidning, ild eller andre antændelseskilder
R3 Meget eksplosionsfarlig ved stød, gnidning, ild eller andre antændelseskilder
R4 Danner meget følsomme eksplosive metalforbindelser
R5 Eksplosionsfarlig ved opvarmning
R6 Eksplosiv ved og uden kontakt med luft

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Se priser

 

Kontaktinformationer

 

R7 Kan forårsage brand
R8 Brandfarlig ved kontakt med brandbare stoffer
R9 Eksplosionsfarlig ved blanding med brandbare stoffer
R10 Brandfarlig
R11 Meget brandfarlig
R12 Yderst brandfarlig
R14 Reagerer voldsomt med vand
R15 Reagerer med vand under dannelse af yderst brandfarlige gasser
R16 Eksplosionsfarlig ved blanding med oxiderende stoffer
R17 Selvantændelig i luft
R18 Ved brug kan brandbare dampe/eksplosive damp-luftblandinger dannes
R19 Kan danne eksplosive peroxider
R20 Farlig ved indånding
R21 Farlig ved hudkontakt
R22 Farlig ved indtagelse
R23 Giftig ved indånding
R24 Giftig ved hudkontakt
R25 Giftig ved indtagelse
R26 Meget giftig ved indånding
R27 Meget giftig ved hudkontakt
R28 Meget giftig ved indtagelse
R29 Udvikler giftig gas ved kontakt med vand
R30 Kan blive meget brandfarlig under brug
R31 Udvikler giftig gas ved kontakt med syre
R32 Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre
R33 Kan ophobes i kroppen efter gentagen brug
R34 Ætsningsfare
R35 Alvorlig ætsningsfare
R36 Irriterer øjnene
R37 Irriterer åndedrætsorganerne
R38 Irriterer huden
R39 Fare for varig alvorlig skade på helbred
R40 Mulighed for kræftfremkaldende effekt
R41 Risiko for alvorlig øjenskade
R42 Kan give overfølsomhed ved indånding
R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden
R44 Eksplosionsfarlig ved opvarmning under indeslutning
R45 Kan fremkalde kræft
R46 Kan forårsage arvelige genetiske skader
R48 Alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning
R49 Kan fremkalde kræft ved indånding
R50 Meget giftig for organismer, der lever i vand
R51 Giftig for organismer, der lever i vand
R52 Skadelig for organismer, der lever i vand
R53 Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet
R54 Giftig for planter
R55 Giftig for dyr
R56 Giftig for organismer i jordbunden
R57 Giftig for bier
R58 Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i miljøet
R59 Farlig for ozonlaget
R60 Kan skade forplantningsevnen
R61 Kan skade barnet under graviditeten
R62 Mulighed for skade på forplantningsevnen
R63 Mulighed for skade på barnet under graviditeten
R64 Kan skade børn i ammeperioden
R65 Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse
R66 Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud
R67 Dampe kan give sløvhed og svimmelhed
R68 Mulighed for varig skade på helbred

Kombinationer af R-sætninger
R14/15 Reagerer voldsomt med vand under dannelse af yderst brandfarlige gasser
R15/29 Reagerer med vand under dannelse af giftige og yderst brandfarlige gasser
R20/21 Farlig ved indånding og ved hudkontakt
R20/22 Farlig ved indånding og ved indtagelse
R20/21/22 Farlig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse
R21/22 Farlig ved hudkontakt og ved indtagelse
R23/24 Giftig ved indånding og ved hudkontakt
R23/25 Giftig ved indånding og ved indtagelse
R23/24/25 Giftig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse
R24/25 Giftig ved hudkontakt og ved indtagelse
R26/27 Meget giftig ved indånding og ved hudkontakt
R26/28 Meget giftig ved indånding og ved indtagelse
R26/27/28 Meget giftig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse
R27/28 Meget giftig ved hudkontakt og ved indtagelse
R36/37 Irriterer øjnene og åndedrætsorganerne
R36/38 Irriterer øjnene og huden
R36/37/38 Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden
R37/38 Irriterer åndedrætsorganerne og huden
R39/23 Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding
R39/24 Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved hudkontakt
R39/25 Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indtagelse
R39/23/24 Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding og hudkontakt
R39/23/25 Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding og indtagelse
R39/24/25 Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved hudkontakt og indtagelse
R39/23/24/25 Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding, hudkontakt og indtagelse
R39/26 Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding
R39/27 Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved hudkontakt
R39/28 Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indtagelse
R39/26/27 Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding og hudkontakt
R39/26/28 Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding og indtagelse
R39/27/28 Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved hudkontakt og indtagelse
R39/26/27/28 Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding, hudkontakt, og indtagelse
R40/20 Farlig: mulighed for kræftfremkaldende effekt ved indånding
R40/21 Farlig: mulighed for kræftfremkaldende effekt ved hudkontakt
R40/22 Farlig: mulighed kræftfremkaldende effekt ved indtagelse
R40/20/21 Farlig: mulighed kræftfremkaldende effekt ved indånding og hudkontakt
R40/20/22 Farlig: mulighed for kræftfremkaldende effekt ved indånding og indtagelse
R40/21/22 Farlig: mulighed for kræftfremkaldende effekt ved hudkontakt og indtagelse
R40/20/21/22 Farlig: mulighed for kræftfremkaldende effekt ved indånding, hudkontakt og indtagelse
R42/43 Kan give overfølsomhed ved indånding og ved kontakt med huden
R48/20 Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding
R48/21 Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved hudkontakt
R48/22 Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indtagelse
R48/20/21 Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding og hudkontakt
R48/20/22 Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding og indtagelse
R48/21/22 Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved hudkontakt og indtagelse
R48/20/21/22 Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding, hudkontakt, og indtagelse
R48/23 Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding
R48/24 Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved hudkontakt
R48/25 Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indtagelse
R48/23/24 Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding og hudkontakt
R48/23/25 Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding og indtagelse
R48/24/25 Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved hudkontakt og indtagelse
R48/23/24/25 Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding, hudkontakt og indtagelse
R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet
R51/53 Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet
R52/53 Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet
R68/20 Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved indånding
R68/21 Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved hudkontakt
R68/22 Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved indtagelse
R68/20/21 Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved indånding og hudkontakt
R68/20/22 Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved indånding og indtagelse
R68/21/22 Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved hudkontakt og indtagelse
R68/20/21/22 Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved indånding, hudkontakt og indtagelse