ny faresymbol clp 

Akut toksicitet. Oral, dermal og ved indånding.

Ustabile eksplosiver, selvreaktive stoffer og blandinger og organiske peroxider

 

nye faresymboler clp

 

 

 

 

 

 

Fare for vandmiljøet - akut og kronisk.

Fare for vandmiljøet, nye faresymboler

Sensibilisering ved indånding. Kimcellemutagenicitet. Carcinogenicitet. Reproduktionstoksicitet. Specifik målorgantoksicitet enkelt og gentagen eksponering. Aspirationsfare.
Stor fare - nye faresymboler

Ætsnings og korrosionsfare. Metalætsende. Hudætsning og alvorlige øjenskader.

Nye faresymboler - Ætsningsfare 

Brandfarlige gasser, aerosoler og faste stoffer.
Pyrofore væsker og faste stoffer. Selvopvarmende stoffer og blandinger. Stoffer og blandinger, som i kontakt med vand udvikler brandfarlige gasser. Organiske peroxider.

Nye faresymboler - Brandfarlig

Brandnærende gasser, væsker og faste stoffer.

Nye faresymboler - Brandnærende

Gasser under tryk. Komprimerede, flydende, nedkølede og opløste gasser.

Nye faresymboler - Gasser under tryk

Akut toksicitet. Oral, dermal og ved indånding. Hud- og øjenirritation. Hudsensibilisering. Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering. Luftvejsirritation. Narkotiske virkninger.

Nye CLP faresymboler - Faresignal

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Se priser

Kontaktinformationer