SDS MSDS Europe logo

ny faresymbol clp 

GHS06 faresymbol - Akut toksicitet. Oral, dermal og ved indånding.

Se de andre CLP faresymboler herunder, download gratis.

Vi kan rådgive om korrekt CLP faresymboler på kemiske produkter og sikkerhedsdatablade, afhængig af hvilke klassificerede stoffer produktet indeholder, samt i hvilken mængde disse klassificerede stoffer er indeholdt. Vær også opmærksom på at størrelsen af faresymboler er afhængig af hvor meget beholderen indeholder, af det klassificerede kemiske produkt. Ligeledes kan vi udarbejde de korrekte sikkerhedssætninger til produktet, blandt andet afhængig af om produktet sælges til private eller kun til virksomheder. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Tlf.: 29 73 84 50.

 

GHS01 faresymbol - Ustabile eksplosiver, selvreaktive stoffer og blandinger og organiske peroxider 

nye faresymboler clp

 

 

 

 

 

 

GHS09 faresymbol - Fare for vandmiljøet - akut og kronisk.

Fare for vandmiljøet, nye faresymboler

 

 

GHS08 faresymbol - Sensibilisering ved indånding. Kimcellemutagenicitet. Carcinogenicitet. Reproduktionstoksicitet. Specifik målorgantoksicitet enkelt og gentagen eksponering. Aspirationsfare.

Stor fare - nye faresymboler

 

GHS05 faresymbol - Ætsnings og korrosionsfare. Hudætsning og alvorlige øjenskader.

Nye faresymboler - Ætsningsfare 

 

GHS02 faresymbol - Brandfarlige gasser, aerosoler og faste stoffer.
Pyrofore væsker og faste stoffer. Selvopvarmende stoffer og blandinger. Stoffer og blandinger, som i kontakt med vand udvikler brandfarlige gasser. Organiske peroxider.

Nye faresymboler - Brandfarlig

 

GHS03 faresymbol - Brandnærende gasser, væsker og faste stoffer. 

Nye faresymboler - Brandnærende

 

GHS07 faresymbol - Akut toksicitet. Oral, dermal og ved indånding. Hud- og øjenirritation. Hudsensibilisering. Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering. Luftvejsirritation. 

Nye CLP faresymboler - Faresignal

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Se priser

Kontaktinformationer

 Tlf.: 29 73 84 50

Tags: CLP faresymboler- CLP farepiktogrammer - CLP kemikaliesymboler - Download - CLP 1272/2008